Athugið: Þessar síður fjalla um sveitarstjórnarkosningar 31. maí 2014.


Thai

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง - คำแนะนำสำหรับผู้ที่ถือสัญชาติอื่นๆ อันเนื่องมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารส่วนท้องถิ่นของประเทศไอซ์แลนด์ ใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2014

การเลือกตั้งทั่วไปสำหรับผู้บริหารส่วนท้องถิ่นจะมีขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2014

สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง

ผู้ที่ถือสัญชาติอื่นๆ จะได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งตามระยะเวลาในการพำนักอยู่ใน ประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งได้แก่:

 • ผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศในกลุ่มนอร์ดิกเมื่อพำนักอยู่ในประเทศไอซ์แลนด์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นเวลาสามปีติดต่อกันับจากวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2011
 • ผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศอื่นๆ เมื่อพำนักอยู่ในประเทศไอซ์แลนด์อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายเป็นระยะเวลาห้าปีติดต่อกันนับจากวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2009

บุคคลใดก็ตามที่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารส่วนท้องถิ่นได้อีกด้วย

ข้าพเจ้าอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือไม่  

บุคคลใดก็ตามที่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งจะมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยอัตโนมัติในพื้นที่ซึ่งตนได้ขึ้นทะเบียนว่าพำนักอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ วันที่ 10พฤษภาคม ค.ศ. 2014 และจะสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ดังกล่าวได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่สำนักทะเบียนกลาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าดูบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้เป็นเวลาอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเลือกตั้ง ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: www.kosning.is  รายชื่อนี้จะมีอยู่ที่สำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสิบวันก่อนวันเลือกตั้งอีกด้วย

ข้าพเจ้าได้ย้ายบ้านแล้วหรือตั้งใจว่าจะย้ายบ้าน ข้าพเจ้าจะมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งใหม่ของข้าพเจ้าหรือไม่

มี หากได้ทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับสำนักทะเบียนกลางก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2014

ข้าพเจ้าจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ที่ไหน

ณ จุดเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง

 • ผู้มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งส่วนมากจะลงคะแนนเสียง ณ จุดเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ซึ่งคือวันที่ 31พฤษภาคม ค.ศ. 2014
 • เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะประกาศให้ทราบว่าจุดเลือกตั้ง อยู่ที่ใดและจะเปิดให้ลงคะแนนได้เมื่อใด

การเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้ง

 • การเลือกตั้งล่วงหน้าจะจัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอในวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2014 ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาทำการและสถานที่สามารถดูได้จากเว็บไซต์: www.syslumenn.is
 • การเลือกตั้งล่วงหน้ายังสามารถทำได้ที่สถานฑูตและสถานกงสุลของประเทศ ไอซ์แลนด์ในต่างประเทศอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่และเวลาทำการ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศ: www.mfa.is
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้าในสถาบันและ ที่บ้านส่วนบุคคล และคำแนะนำเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถดูได้จากวิดีโอในเว็บไซต์: www.kosning.is

วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ จุดเลือกตั้ง

 1. พิสูจน์ตัวตนของคุณโดยการแสดงบัตรประจำตัว (ที่มีรูปถ่าย เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวประชาชน) หรือโดยวิธีอื่นๆ คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเห็นสมควร
 2. หากคุณมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง คุณจะได้รับบัตรเลือกตั้งเพื่อไปที่คูหาเลือกตั้ง
 3. ในคูหาเลือกตั้ง ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ด้วยดินสอลงในช่องหน้าตัวอักษรที่แสดงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งที่คุณต้องการลงคะแนนให้
  ในบางเขตเทศบาลที่มีขนาดเล็ก ผู้ลงคะแนนสามารถออกเสียงเลือกตั้งได้โดยการเขียนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งลงบนบัตรเลือกตั้งของตน คุณสามารถนำรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้าไปในคูหาได้ เพื่อเตือนความจำ
 4. ในคูหาเลือกตั้งจะมีบัตรเลือกตั้งที่เป็นอักษรเบรลล์ (สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา) พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับตัวอักษรที่บ่งบอกรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง หากคุณต้องการผู้ช่วยในการออกเสียงลงคะแนน คุณสามารถเลือกให้คณะกรรมการการเลือกตั้งช่วยเหลือได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถให้ตัวแทนที่คุณเลือกเองเป็นผู้ช่วยคุณในคูหาได้อีกด้วย
  อนุญาตให้มีผู้ช่วยในคูหาเลือกตั้งได้เมื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนไม่สามารถลงคะแนนได้ในท่าทางที่กำหนด  อันเนื่องมาจากปัญหาทางสายตาหรือไม่สามารถใช้มือได้ ในกรณีซึ่งผู้มีสิทธิลงคะแนนไม่สามารถสื่อสารความต้องการต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ สามารถส่งใบรับรองจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานปกป้องสิทธิ เพื่อขออนุญาตให้ตัวแทนที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกเองมาเป็นผู้ช่วยในการลงคะแนนได้
 5. หากคุณต้องการเปลี่ยนลำดับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตามที่คุณจัดเรียงเอง ให้เขียนหมายเลข 1 หน้าชื่อของผู้ที่คุณต้องการจัดไว้ลำดับบนสุด เขียนหมายเลข 2 หน้าชื่อของผู้ที่คุณต้องการจัดไว้ลำดับที่สอง และทำเช่นนี้กับลำดับต่อๆ ไป หากคุณต้องการลบผู้สมัครรับเลือกตั้งออกจากรายชื่อ ให้ขีดฆ่าชื่อของเขาหรือเธอออก
  คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในเอกสารอื่น นอกจากในใบลงคะแนนของคุณเองหรือทำเครื่องหมายใดๆ ในส่วนอื่นของบัตรเลือกตั้ง
  เพราะอาจทำให้บัตรเลือกตั้งของคุณกลายเป็นบัตรเสีย
 6. หากคุณได้ทำเครื่องหมายใดๆ ลงบนบัตรเลือกตั้งโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือได้ทำบัตรเลือกตั้งเสียหายโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ให้ยื่นบัตรเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอบัตรเลือกตั้งใบใหม่ 
 7. ระมัดระวังอย่าให้ใครเห็นว่าคุณลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใด เนื่องจากจะทำให้บัตรเลือกตั้งของคุณกลายเป็นบัตรเสีย และจะไม่ถูกบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
 8. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พับบัตรเลือกตั้งตามรอยพับเดิมเหมือนตอนที่คุณ
  รับบัตรมาและหย่อนบัตรลงในหีบเลือกตั้ง จากนั้นออกจากหน่วยเลือกตั้ง

การลงคะแนนเสียงสิ้นสุดในคืนวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม และจุดเลือกตั้งจะปิดรับลงคะแนน เสียงเลือกตั้งอย่างช้าที่สุดในเวลา 22:00 น. หลังจากนั้น จะทำการนับคะแนนเสียง และผลการเลือกตั้งจะถูกประกาศผ่านสื่อต่างๆ  นอกจากนี้ บัตรเลือกตั้งเปล่า และบัตรเสียจะถูกนับและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน